• Part of
  Ubiquity Network logo
  Publish with us Cyhoeddi gyda ni

  Cyhoeddi gyda ni


  Gwybodaeth gyffredinol

  Rydyn ni’n gyhoeddwr sefydliadol ar-lein o gyfnodolion electronig, monograffau ymchwil, papurau gweithio ac adroddiadau. At ddibenion y canllawiau hyn, diffinnir papurau gweithio fel papurau trafodaethau/ymgynghoriadau yn ymwneud ag ymchwil sy’n mynd rhagddo, a diffinnir adroddiadau fel crynodebau o ymchwil sydd wedi’i gwblhau.

  Rydym yn disgwyl bod gan ein cyfrolau monograff gyfanswm geiriau o 20,000-80,000, ond byddwn yn ystyried cyflwyniadau monograffau hirach hefyd.

  Mae pob croeso i olygyddion ac awduron darnau gwaith mewn fformatau anhraddodiadol gysylltu â ni i gael canllawiau pwrpasol, os nad yw'r rheiny a ddangosir isod yn berthnasol.

  Yng Ngwasg Prifysgol Caerdydd, nid ydym yn goddef llên-ladrad o unrhyw fath yn ein cyhoeddiadau. Mae manylion ein gweithdrefnau yn erbyn llên-ladrad ar gael yma.


  Costau a thaliadau

  Rydym yn gyhoeddwr Mynediad Agored, sy'n cynnig ein holl gyhoeddiadau yn rhad ac am ddim i ddarllenwyr ledled y byd, o dan drwydded Comin Creu. Nid ydym yn codi tâl ar awduron a golygyddion cyfnodolion a chyfresi nad ydynt yn llyfrau am gyhoeddi gyda ni (Mynediad Agored Diemwnt), a ydynt yn gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd ai peidio.

  Rhaid i bob monograff a gyhoeddir gennym fod ag o leiaf un awdur neu olygydd sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd. Fel arfer mae'n bosibl i ni dalu holl gostau cyhoeddi (gorfodol) sylfaenol y monograff, felly dim ond am unrhyw opsiynau cyhoeddi ychwanegol a dddewisant y bydd eu hawduron neu olygyddion yn cael eu hanfonebu. Fodd bynnag, mae'r trefniant hwn ar gyfer costau sylfaenol cyhoeddi yn amodol ar lefelau cyllido Gwasg Prifysgol Caerdydd; pan nad oes digon o gyllid ar gael, bydd yr awdur neu’r golygydd yn cael eu hanfonebu’n llawn am y Ffi Prosesu Llyfr os ydynt yn penderfynu parhau â’r cyhoeddiad. Bydd y sefyllfa ariannu yn cael ei chadarnhau gyda’r awdur neu’r golygydd yn gynnar yn y broses gyhoeddi.

  Mae costau sylfaenol cyhoeddi monograff Gwasg Prifysgol Caerdydd yn amrywio, gan ddibynnu ar sawl ffactor gwahanol megis cyfanswm y geiriau, nifer y penodau, cynlluniau, pwysau'r papur a ddefnyddir ac yn yblaen. Mae'r rhan fwyaf o fonograffau yn costio tua £5,500 i £6,000 gan gynnwys TAW, ond gall cyfrolau hirach neu fwy cymhleth gostio £8,000 neu ragor. Mae amcangyfrifon cost cyhoeddi ychwanegol dewisol yn amrywio rhwng £120 a £1,400 gan gynnwys TAW, gan ddibynnu ar yr hyn y gofynnir amdano.


  Ar gyfer y golygyddion

  Rydym yn hapus i ystyried cynigion ar gyfer teitlau newydd. Mae pob croeso i olygyddion sydd eisiau trosglwyddo cyfnodolion neu gyfres o deitlau sefydledig i Wasg Prifysgol Caerdydd wneud cais hefyd.  Darllenwch y canllawiau isod ac yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

  Canllawiau ar gyfer cynigion cyfresol (cyfnodolion, cyfres o bapurau gweithio neu cyfres o adroddiadau)

  Lawrlwythwch ein ffurflenni cynnig ar gyfer:
  Cyfnodolion
  Cyfresi monograffau, adroddiadau neu bapurau gwaith

  Canllawiau ar gyfer cynigion monograffau (llyfrau, cyfres o lyfrau, papurau gweithio sengl neu adroddiadau sengl)

  Lawrlwythwch ein ffurflenni cynnig ar gyfer:
  Cyfresi monograffau, adroddiadau neu bapurau gwaith

  Llyfrau ysgolheigaidd unigol, cyfrolau unigol wedi’u golygu neu fonograffau unigol eraill

  Ar gyfer awduron

   Canllawiau ar gyfer cyflwyno cyfresi (erthyglau cyfnodolion, cyfres o bapur gweithio neu cyfres o adroddiadau)

  Canllawiau cyflwyno ar gyfer cyfrolau sengl (llyfrau, papurau gweithio sengl ac adroddiadau sengl)

  Lawrlwythwch ein ffurflenni cynnig ar gyfer:
  Llyfrau ysgolheigaidd unigol, cyfrolau unigol wedi’u golygu neu fonograffau unigol eraill