• Part of
  Ubiquity Network logo
  Publish with us Cyhoeddi gyda ni

  Cyhoeddi gyda ni


  Gwybodaeth gyffredinol

  Rydyn ni’n gyhoeddwr sefydliadol ar-lein o gyfnodolion electronig, monograffau ymchwil, papurau gweithio, adroddiadau a thrafodion cynadleddau. At ddibenion y canllawiau hyn, diffinnir papurau gweithio fel papurau trafodaethau/ymgynghoriadau yn ymwneud ag ymchwil sy’n mynd rhagddo, a diffinnir adroddiadau fel crynodebau o ymchwil sydd wedi’i gwblhau.

  Rydym yn disgwyl bod gan ein cyfrolau monograff gyfanswm geiriau o 20,000-80,000, ond byddwn yn ystyried cyflwyniadau monograffau hirach hefyd.

  Mae pob croeso i olygyddion ac awduron darnau gwaith mewn fformatau anhraddodiadol gysylltu â ni i gael canllawiau pwrpasol, os nad yw'r rheiny a ddangosir isod yn berthnasol.

  Rydym yn gyhoeddwr Mynediad Agored, sy'n cynnig ein holl gyhoeddiadau yn rhad ac am ddim i ddarllenwyr ledled y byd, o dan drwydded Comin Creu. Nid ydym yn codi tâl ar awduron a golygyddion cyfnodolion a chyfresi nad ydynt yn llyfrau am gyhoeddi gyda ni (Mynediad Agored Diemwnt). Bydd awduron a golygyddion monograffau nad ydynt yn aelodau o Brifysgol Caerdydd yn cael eu hanfonebu am Ffi Cyhoeddi Llyfr fechan (Mynediad Agored Aur). 

  Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gall Gwasg Prifysgol Caerdydd dalu costau sylfaenol awdur neu olygydd o Brifysgol Caerdydd am gyhoeddi monograff, ac felly dim ond anfoneb am opsiynau cyhoeddi ychwanegol y maent wedi dewis eu harchebu y byddant yn ei chael. Mae’r trefniant hwn ar gyfer costau sylfaenol cyhoeddi yn amodol ar lefelau cyllido Gwasg Prifysgol Caerdydd; pan nad oes digon o gyllid ar gael, bydd yr awdur neu’r golygydd yn cael eu hanfonebu’n llawn am y Ffi Prosesu Llyfr os ydynt yn penderfynu parhau â’r cyhoeddiad. Bydd y sefyllfa ariannu yn cael ei chadarnhau gyda’r awdur neu’r golygydd yn gynnar yn y broses gyhoeddi.

  Yng Ngwasg Prifysgol Caerdydd, nid ydym yn goddef llên-ladrad o unrhyw fath yn ein cyhoeddiadau. Mae manylion ein gweithdrefnau yn erbyn llên-ladrad ar gael yma.

  Ar gyfer y golygyddion

  Rydym yn hapus i ystyried cynigion ar gyfer teitlau newydd. Mae pob croeso i olygyddion sydd eisiau trosglwyddo cyfnodolion neu gyfres o deitlau sefydledig i Wasg Prifysgol Caerdydd wneud cais hefyd.  Darllenwch y canllawiau isod ac yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen wneud cynnig.

  Canllawiau ar gyfer cynigion cyfresol (cyfnodolion, cyfres o bapurau gweithio, cyfres o adroddiadau a chyfresi trafodion cynadleddau)

  Canllawiau ar gyfer cynigion monograffau (llyfrau, cyfres o lyfrau, papurau gweithio sengl, adroddiadau sengl a chyfrolau sengl o drafodion cynadleddau)

  Ar gyfer awduron

   Canllawiau ar gyfer cyflwyno cyfresi (erthyglau cyfnodolion, cyfres o bapur gweithio, cyfres o adroddiadau a chyfres o bapurau cynhadledd)

  Canllawiau cyflwyno ar gyfer cyfrolau sengl (llyfrau, papurau gweithio sengl, adroddiadau sengl a chyfrolau sengl o drafodion cynadleddau)